daleko

3 teksty – auto­rem jest da­leko.

Jed­ni rodzą się z miłości, in­ni dla miłości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 kwietnia 2010, 23:22

był jeszcze zbyt młody, aby wie­dzieć, że pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia ,wyol­brzy­miając dob­re i że dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości 

myśl • 25 marca 2010, 20:16

Ludzi dzieli się na dob­rych i złych. Ty jes­teś dobry. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2010, 22:44
daleko

Użyt­kownik da­leko nie uzu­pełnił in­formac­ji o so­bie. Jeśli tyl­ko to zro­bi, tek­st ten wyświet­li się w tym miej­scu.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

daleko

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Reklama